Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Rijschool Sterken draagt er zorg voor:

 • Dat les wordt gegeven door instructeurs die in het bezit zijn van een geldig instructeursbewijs.
 • Dat de leerling van dezelfde instructeur onderricht ontvangt, tenzij er sprake is van overmacht.
 • Dat les wordt gegeven in of met lesvoertuigen waarvoor een verzekering is afgesloten met dekking voor de inzittende.
 • Bij aanschaf van een pakket of een rijopleiding met losse lessen zullen de kosten van de proefles in mindering worden gebracht op het tarief.
 • Dat na elke betaling de les afsprakenkaart van de leerling wordt afgetekend.
 • Dat bij het niet tijdig verschijnen van de leerling een wachttijd van 5 minuten in acht zal worden genomen.
 • Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de les overeenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 • De lesuren worden in afstemming met de leerling en de betreffende instructeur ingepland a.d.h.v. beschikbaarheid van beide partijen. Indien een rijles of examen wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang vindt, wordt de rijles of examen in overleg met de leerling opnieuw ingepland.
 • Dat de leerling, die via de rijschool het onderzoek naar de rijvaardigheid heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarop hij/zij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van het onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de lessen heeft ontvangen.

De Leerling is verplicht:

 • Tijdens het lessen in het bezit te zijn van een ID-kaart of paspoort (wettelijke ID-plicht).
 • Bij betaling van "losse lessen", het lesgeld per les contant te voldoen.
 • De proefles direct na de les te betalen tegen een los uurtarief van €52,50.
 • Bij pakketten/aanbiedingen, het bedrag bij de eerste les volledig of in drie termijnen te voldoen aan de rijschool.
 • Lesafspraken kunnen kosteloos, minimaal 48 uur voor aanvang van de rijles worden geannuleerd.
 • Indien de lesafspraak binnen 48 uur voor de afgesproken tijd wordt afgezegd, worden de kosten van de rijles volledig in rekening gebracht aan de leerling.
 • Ter bevordering van een verantwoord verloop van de rijopleiding met de grootst mogelijke regelmaat rijonderricht te volgen.
 • Te starten met de les op of nabij het eigen woonadres, tenzij anders overeengekomen met de rijschool/instructeur.
 • De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 • Aan te geven of de rijbevoegdheid is ontzegd.
 • Wanneer tijdens de rijles of examen, schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zal de leerling volledig aansprakelijk worden gesteld voor alle, in verband met bovenstaande door de rijschool geleden en/of te lijden schade.
 • Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorrijtuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, dan wel enig ongeval zich voordoet, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Indien het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, de rijschool niet door de leerling in kennis is gesteld en toch rijlessen volgt, vrijwaart de leerling ons volledig voor alle financiële/schadelijke gevolgen daarvan en zal hij/zij aan ons de eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden.

Voordeelpakketten en aanbiedingen

 • De kosten van de proefles bedragen € 52,50. Beslis je na de proefles de rijlessen te blijven volgen bij autorijschool Sterken, dan worden de kosten van de proefles van de prijs van het pakket afgetrokken, of wordt dit verrekend met de losse rijlessen. Dus is de proefles geheel gratis.
 • Betaling van een pakket of aanbieding dient volledig of in drie termijnen te worden voldaan. Dit kan per overboeking of contant. De (termijn) betaling contant is bij aanvang van de eerste rijles. Bij een overboeking dient het volledige of termijn bedrag van het pakket voor aanvang van de eerste les te zijn bij geschreven op onze rekening.
 • Je hebt de mogelijkheid om een pakket in drie termijnen te betalen. Hiervoor rekenen wij eenmalig €15,00 administratiekosten. Het tweede en derde termijn geschied volgens onderstaand schema en is afhankelijk van het gekozen pakket. Uitgezonderd is de opfris cursus , Deze dient wel volledig in een keer betaald te worden.

Bij een pakket van 20 rijlessen:

 • 1e betaling bij de 1e rijles € 500,- / € 750,- met tussentijdse toets.
 • 2e betaling bij de 7e rijles € 395,-
 • 3e betaling bij de 14e rijles € 395,-

Bij een pakket van 30 rijlessen:

 • 1e betaling bij de 1e rijles € 740,- / € 990,- met tussentijdse toets.
 • 2e betaling bij de 10e rijles € 525,-
 • 3e betaling bij de 20e rijles € 525,-

Bij een pakket van 40 rijlessen:

 • 1e betaling bij de 1e rijles € 940,- / € 1190,- met tussentijdse toets.
 • 2e betaling bij de 10e rijles € 675,-
 • 3e betaling bij de 20e rijles € 675,-

 • De pakketten bestaan uit lessen van 60 minuten. Bij ieder voordeelpakket zit een normaal praktijkexamen inbegrepen. Alle vervolg, faalangst, Bnor en theorie examens en de (verplichte) gezondheidsverklaring zijn voor kosten van de leerling. Alle lessen van het aangekochte pakket dienen binnen 12 maanden te zijn gevolgd, tenzij de leerling in samenspraak met de rijschool anders is overeengekomen. Zijn de lessen van het aangekochte pakket niet binnen het gestelde termijn gevolgd, dan vervallen de lessen. Vooruitbetaalde lessen en pakketten worden dan niet terugbetaald en er kan geen aanspraak meer worden gemaakt op examens. Een uitzondering wordt echter gemaakt wanneer de leerling kan aantonen dat hij/zij door langdurige ziekte verhinderd is geweest.
 • Indien de leerling een les overeenkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en aan een termijn of vooruitbetaling is voldaan, kan de leerling de les overeenkomst, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de leerling redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, Als de leerling eerder stopt met lessen dan het aantal lessen uit het pakket, is de rijschool gerechtigd, de pakketprijs om te zetten onder gehoudenheid naar de prijs van losse lessen. De leerling zal dan bij verrekening van het saldo de losse lesprijs berekend krijgen voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van administratiekosten, alsmede het door de rijschool al betaalde gezondheidsverklaring en examengelden (CBR of BNOR ). De rijschool zal het verschuldigde bedrag terugbetalen aan de leerling onder aftrek van bovenstaande.
 • Mocht een pakket niet voldoende blijken dan is het nodig extra lessen bij te nemen tegen het dan geldende uur tarief het examen blijft uiteraard staan tot de leerling wel klaar is voor zijn/haar examen.
 • Een pakket of actie aanbieding kan maar eenmalig gekozen worden. Afname van twee pakketten of actie aanbiedingen is dus niet mogelijk.
 • De actiekorting op al onze pakketen is al afgetrokken van de op onze website vermelde pakketprijs.

Als u (als actieve leerling) een nieuwe leerling bij ons aanmeldt, krijgt u een GRATIS RIJLES! (onder voorwaarde dat de nieuwe cursist een pakket afneemt of minimaal 5 lessen heeft gehad en betaald).

Tussentijdse Toets en praktijkexamen:

 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om in het bezit te zijn van een theoriecertificaat alvorens een tussentijdse toets en/of praktijkexamen wordt aangevraagd.
 • De instructeur van de leerling bepaalt in overleg met de leerling het moment van aanvraag betreffende het praktijkexamen.
 • Bij gebleken onbekwaamheid van de leerling heeft de rijschool het recht een examenaanvraag te weigeren.
 • De leerling heeft het recht om een proefexamen af te leggen welke door een externe examinator zal worden afgenomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de leerling.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om de benodigde documenten / bescheiden mee te nemen naar de toets of het praktijkexamen.
 • Als de leerling te laat, niet op het examen verschijnt, of niet de vereiste geldige documenten kan laten zien, waardoor het examen niet door kan gaan, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw examen geheel voor rekening van de leerling.
 • De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen CBR van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen
 • De (vervolg) examens dienen voor het aanvragen te worden betaald aan de rijschool.
 • Niet betaalde aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen die worden aangeboden door autorijschool Sterken:

 • Voor het inwisselen van de cadeaubon is een wettelijke leeftijd van 16 jaar en 6 maanden vereist. ben je nog geen 16 jaar en 6 maanden dan moet je wachten voordat je de bon kunt inwisselen.
 • Nadat iemand de cadeaubon op naam heeft ontvangen neemt hij/zij zelf contact op met onze rijschool om een rijles in te plannen.
 • De cadeaubon is alleen op de naam van de persoon geldig tot 1 jaar na datum van afgifte.
 • De cadeaubon vertegenwoordigd een waarde die op de bon staat aangegeven.
 • De cadeaubon is niet in te wisselen voor geld, en niet aan een ander overdraagbaar.
 • De cadeaubon kan alleen gekocht worden bij een minimale besteding vanaf €10,00. Het verschil tussen de waarde op de cadeaubon en het te betalen bedrag dien je bij te betalen.
 • De rijles vindt plaats in de regio Eindhoven en omgeving.
 • Het is niet toegestaan zelf op cadeaubonnen te schrijven en/of aanpassingen te doen. Iedere zelf aangebrachte wijziging leidt ertoe dat de cadeaubon ongeldig is en geen waarde meer vertegenwoordigd.

Facebook actie

De regels en voorwaarden voor deelname aan de Facebook verloting of prijsvraag:

 • Je kunt mee doen met de verloting als je minimaal 16 jaar en 6 maanden oud bent.
 • Je neemt deel aan deze actie door het bericht te 'liken', te 'reageren' of te 'delen'.
 • Je kunt per actie 1x meedoen.
 • Je kunt ook deelnemen als je al leerling bij rijschool Sterken bent.
 • indien er een trekking plaatsvind, wordt er z.s.m. contact opgenomen met de winnaar en komt er een bericht met de uitslag op Facebook. Regelmatig hebben wij een actie op Facebook houd daarom onze Facebook pagina in de gaten.

Geschillen

 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen overeengekomen partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Den Bosch.